Školski odbor

Školski odbor je organ upravljanja u školi.
Školski odbor obavlja poslove utvrđene aktom o osnivanju i statutom škole u
skladu sa Zakonom o osnovnom obrazovanju i vaspitanju.

Članove školskog odbora za javne škole, u ime osnivača, imenuje
Ministarstvo prosvjete i kulture.
Školski odbor bira se na period od četiri godine.

Školski odbor :
– donosi godišnji program rada škole i prati njegovo izvršenje
– odlučuje o korištenju finansijskih sredstava škole u skladu sa zakonskim
propisima
– usvaja izvještaj o poslovanju škole i godišnji obračun
– odlučuje o korištenju sredstava za investicije i investiciono održavanje
– pokreće inicijativu za izbor direktora
– donosi odluku o raspisivanju konkursa za izbor direktora
– imenuje direktora škole u skladu sa zakonom
– donosi statut i druga opšta akta škole kojima se obavezno propisuje postupak za žalbe radnika i učenika
– redovno prati i razmatra uspjeh učenika i preduzima mjere za unapređivanje
rada škole
– rješava prigovore na odluke o izboru i raspoređivanju na radno mjesto
– pokreće inicijativu za smjenu direktora
– razrješava dužnosti direktora škole u skladu sa zakonom
– vrši imenovanje vršioca dužnosti direktora u skladu sa zakonom
– izvršava rješenja, odluke i zahtjeve Ministarstva
– prati i kontroliše sve druge aktivnosti propisane zakonom, statutom i
osnivačkim aktom škole
– pokreće postupak kod nadležnih zdravstvenih ustanova za ocjenu radne i
zdravstvene sposobnosti radnika i
– razmatra i druga pitanja utvrđena zakonom.

Predsjednik školskog odbora JU OŠ “Dositej Obradović” Doboj je Dario Đurić.